Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 :