Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông 2015

Xem và download tại đây :